top of page

PRAVIDLA OBCHODU​

Internetový obchod www.herrdachziegel.com dbá o práva spotřebitelů. Spotřebitel se nemůže vzdát práv, která mu přiznává zákon o právech spotřebitele. Ustanovení smluv méně výhodná pro spotřebitele než ustanovení zákona o právech spotřebitele jsou neplatná a namísto nich se použijí ustanovení zákona o právech spotřebitele. Ustanovení těchto nařízení proto nemají za cíl vyloučit nebo omezit jakákoli práva spotřebitelů podle kogentních ustanovení zákona a jakékoli případné pochybnosti by měly být vysvětleny ve prospěch spotřebitele. V případě jakéhokoli nesouladu ustanovení těchto nařízení s výše uvedenými ustanoveními budou mít tato ustanovení přednost a měla by být uplatněna.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Internetový obchod dostupný na internetové adrese www.střechaówkizapolski.com provozuje Hi-Ho Tomasz Zapolski Danuta Zapolska sp. Jawna Al. Jerozolimskie 49m50 00-697 Varšava

daňové identifikační číslo: 526 00 16 934 e-mailová adresa: dachyzapolski@poczta.fmtelefonní číslo: 022 679 65 35

1.2. Tato Pravidla jsou určena jak spotřebitelům, tak podnikatelům využívajícím Internetový obchod (kromě bodu 11 Pravidel, který je určen pouze podnikatelům).

1.3. Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s implementací ustanovení těchto Nařízení je Poskytovatel služeb. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely, v rozsahu a na základě zásad uvedených v Pravidlech internetového obchodu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Každá osoba, jejíž osobní údaje zpracovává Poskytovatel služby, má právo nahlížet do jejich obsahu a právo na jejich aktualizaci a opravu.

1.4. Definice:

1.4.1. PRACOVNÍ DEN - jeden den od pondělí do pátku, kromě státních svátků. 1.4.2. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ – formulář dostupný v Internetovém obchodě, který vám umožní vytvořit Účet. 1.4.3. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ - Elektronická služba, interaktivní formulář dostupný v Internetovém obchodě, který umožňuje zadat Objednávku, zejména přidáním Produktů do elektronického košíku a upřesněním podmínek kupní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.

1.4.4. ZÁKAZNÍK – (1) fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu a v případech stanovených obecně platnými předpisy i fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost; - která uzavřela nebo zamýšlí uzavřít kupní smlouvu s prodávajícím.

1.4.5. OBČANSKÝ ZÁKONÍK - zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů 1964 č. 16, položka 93, ve znění pozdějších předpisů).

1.4.6. ÚČET - Elektronická služba, označená individuálním jménem (loginem) a heslem poskytnutým Příjemcem služby, soubor zdrojů v ICT systému Poskytovatele služeb, ve kterých jsou údaje poskytnuté Příjemcem služby a informace o Objednávkách jím zadaných v Online Obchod se shromažďují.

1.4.7. NEWSLETTER - Elektronická služba, služba elektronické distribuce poskytovaná Poskytovatelem služby prostřednictvím e-mailu, která umožňuje všem Uživatelům, kteří ji využívají, automaticky dostávat od Poskytovatele služeb cyklický obsah následujících vydání newsletteru obsahující informace o Produktech, novinkách a akcích v Internetový obchod.

1.4.8. PRODUKT - movitá věc dostupná v Internetovém obchodě, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím.

1.4.9. PŘEDPISY – tyto předpisy internetového obchodu www.dachówkizapolski.com.

1.4.10. ONLINE OBCHOD – internetový obchod poskytovatele služeb dostupný na následující adrese: www.střechaówkizapolski.com na platformě obchodu Wix.

1.4.11. PRODEJCE; POSKYTOVATEL SLUŽEB - Hi-Ho Tomasz Zapolski Danuta Zapolska sp. Jawna

Al. Jerozolimskie 49m50; 00-697 Varšava

daňové identifikační číslo: 526 00 16 934; e-mailová adresa: dachyzapolski@poczta.fm

1.4.12. PRODEJNÍ SMLOUVA – smlouva o prodeji Produktu uzavřená nebo uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu.

1.4.13. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - služba poskytovaná elektronicky Poskytovatelem služby Příjemci služby prostřednictvím Internetového obchodu.1.4.14. PŘÍJEMCE SLUŽBY – (1) fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu a v případech stanovených obecně platnými předpisy i fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost; - používání nebo úmysl používat Elektronickou službu.

1.4.15. ZÁKON O PRÁVECH SPOTŘEBITELE, ZÁKON - Zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (Sbírka zákonů z roku 2014, pol. 827, v platném znění).

1.4.16. OBJEDNÁVKA - Zákazníkovo prohlášení o vůli podané prostřednictvím objednávkového formuláře a zaměřené přímo na uzavření Smlouvy o prodeji Produktu s Prodávajícím.

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

2.1. V online obchodě jsou k dispozici následující elektronické služby: účet, objednávkový formulář a newsletter.

2.1.1. Účet - použití účtu je možné po dokončení celkem tří po sobě jdoucích kroků Příjemcem služby - (1) vyplnění Registračního formuláře, (2) kliknutí na pole "Vytvořit účet" a (3) potvrzení ochoty vytvořit účet kliknutím na potvrzovací odkaz automaticky zaslaný na zadanou e-mailovou adresu. V Registračním formuláři je nutné, aby Příjemce služby uvedl tyto údaje Příjemce služby: jméno a příjmení/název firmy, adresa (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město, stát), e-mailová adresa , kontaktní telefonní číslo a heslo. V případě Příjemců služeb, kteří nejsou spotřebiteli, je také nutné uvést název společnosti a číslo NIP.

2.1.1.1. Služba Elektronický účet je poskytována bezplatně na dobu neurčitou. Příjemce služby má možnost kdykoli a bez udání důvodu smazat Účet (odstoupení od Účtu) zasláním příslušné žádosti Poskytovateli služby, zejména prostřednictvím e-mailu na adresu: bok@dachówkizapolski .com nebo písemně na korespondenční adresu.

2.1.2. Objednávkový formulář – používání Objednávkového formuláře začíná okamžikem, kdy Zákazník přidá první Produkt do elektronického košíku v Internetovém obchodě. Zadání objednávky proběhne poté, co zákazník provede celkem dva po sobě jdoucí kroky – (1) po vyplnění objednávkového formuláře a (2) kliknutím na webové stránky internetového obchodu po vyplnění objednávkového formuláře „Objednávka s povinností platby“ – do té doby , je možné zadané údaje upravovat (pro tento účel se řiďte zobrazenými zprávami a informacemi dostupnými na stránkách Internetového obchodu). V Objednávkovém formuláři je nutné, aby Zákazník uvedl následující údaje týkající se Zákazníka: jméno a příjmení/název firmy, adresa (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město, stát), e-mailová adresa, kontakt telefonní číslo a údaje týkající se kupní smlouvy: Produkt(y), množství Produktu(ů), místo a způsob dodání Produktu(ů), způsob platby. V případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, je také nutné uvést název společnosti a číslo NIP.

2.1.2.1. Elektronická služba Objednávkový formulář je poskytována zdarma a je jednorázové povahy a končí okamžikem, kdy je prostřednictvím ní zadána Objednávka nebo když Zákazník přestane zadávat Objednávku jejím prostřednictvím dříve.

2.1.3. Newsletter – k používání Newsletteru dojde po zadání e-mailové adresy v záložce „Newsletter“ viditelné na stránkách Internetového obchodu, na kterou mají být zasílána následující vydání Newsletteru a kliknutí na pole „Přihlásit se k odběru“. Můžete se také přihlásit k odběru Newsletteru zaškrtnutím příslušného políčka při vytváření Účtu - po vytvoření Účtu je Zákazník přihlášen k odběru Newsletteru.

2.1.3.1. Elektronická služba Newsletter je poskytována bezplatně na dobu neurčitou. Příjemce služby má možnost kdykoliv a bez udání důvodu zrušit odběr Newsletteru (odstoupení od Newsletteru) zasláním příslušné žádosti Poskytovateli služby, zejména prostřednictvím e-mailu na adresu: bok@ dachówkizapolski.com nebo písemně na korespondenční adresu.

2.2. Technické požadavky nezbytné pro spolupráci s ICT systémem používaným Poskytovatelem služby: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem na internet; (2) přístup k e-mailu; (3) webový prohlížeč: Mozilla Firefox verze 11.0 a vyšší nebo Internet Explorer verze 7.0 a vyšší, Opera verze 7.0 a vyšší, Google Chrome verze 12.0.0 a vyšší; (4) doporučené minimální rozlišení obrazovky: 1024x768; (5) umožnění možnosti ukládání cookies a Javascriptu ve webovém prohlížeči. 2.3. Příjemce služby je povinen používat Internetový obchod v souladu s právními předpisy a dobrými mravy, s ohledem na respektování osobnostních práv a autorských práv a duševního vlastnictví Poskytovatele služby a třetích osob. Příjemce služby je povinen zadat údaje odpovídající skutečnosti. Příjemce služby má zakázáno poskytovat nezákonný obsah.

2.4. Reklamační řád:

2.4.1. Stížnosti související s poskytováním Elektronických služeb Poskytovatelem služeb a jiné stížnosti související s provozováním Internetového obchodu (vyjma reklamačního řádu Produktu, který je uveden v bodech 6 a 7 Pravidel) může podávat Příjemce služby, například:

2.4.2. písemně na korespondenční adresu.

2.4.3. v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: dachyzapolski@poczta.fm;

2.4.4. Zákazníkovi se doporučuje, aby v popisu reklamace uvedl: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum nesrovnalosti; (2) požadavky zákazníka; a (3) kontaktní údaje stěžovatele – to usnadní a urychlí posouzení stížnosti ze strany poskytovatele služeb. Požadavky uvedené v předchozí větě jsou pouze doporučením a nemají vliv na účinnost reklamací podaných bez doporučeného popisu reklamace.

2.4.5. Reakce na reklamaci ze strany Poskytovatele služeb probíhá neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání.

3. PODMÍNKY UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dojde poté, co zákazník provede objednávku pomocí objednávkového formuláře v internetovém obchodě v souladu s bodem 2.1.2 Pravidel.

3.2. Cena produktu uvedená na webových stránkách internetového obchodu je uvedena v polských zlotých a zahrnuje daně. Celková cena včetně daní Produktu, který je předmětem Objednávky, jakož i náklady na dodání (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovné) a další náklady, a pokud výši těchto poplatků nelze určit - o povinnosti uhradit je, je Zákazník informován na webových stránkách Internetového obchodu při zadávání objednávky, včetně toho, kdy Zákazník projeví vůli být vázán kupní smlouvou. Nabídka střešních tašek má marketingovou funkci - pro cenovou nabídku nás prosím kontaktujte telefonicky nebo e-mailem

3.3. Postup pro uzavření kupní smlouvy v internetovém obchodě pomocí objednávkového formuláře

3.3.1. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dojde poté, co zákazník provede objednávku v internetovém obchodě v souladu s bodem 2.1.2 Pravidel.

3.3.2. Po zadání Objednávky Prodávající neprodleně potvrdí její přijetí a zároveň Objednávku akceptuje k realizaci. Potvrzení přijetí Objednávky a její přijetí k realizaci probíhá zasláním příslušného e-mailu Zákazníkovi Prodávajícím na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou při zadávání Objednávky, která obsahuje minimálně prohlášení Prodávajícího o obdržení objednávky. Objednávka a její přijetí k realizaci a potvrzení uzavření Kupní smlouvy. Po obdržení výše uvedeného e-mailu zákazníkem je mezi zákazníkem a prodávajícím uzavřena kupní smlouva.

3.4. Obsah uzavřené Kupní smlouvy je zaznamenáván, zabezpečen a zpřístupněn Zákazníkovi (1) poskytnutím těchto Pravidel na webových stránkách Internetového obchodu a (2) zasláním e-mailové zprávy Zákazníkovi podle bodu 3.3.2. řádu. Obsah kupní smlouvy je dodatečně evidován a zabezpečen v IT systému Internetového obchodu prodávajícího.

4. ZPŮSOBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY ZA PRODUKT

4.1. Prodávající poskytuje zákazníkovi na základě kupní smlouvy následující způsoby platby:

4.1.1. Platba bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího formou platby předem. Doporučujeme vám zaslat žádosti o cenovou nabídku - platba za doručení při objednávce celé střechy je 0 PLN.

4.2. Termín platby: 4.2.1. Pokud Zákazník zvolí platbu, je Zákazník povinen provést platbu do 5 kalendářních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy.

5. NÁKLADY, ZPŮSOB A TERMÍN DODÁNÍ A ODBĚRU PRODUKTU

5.1. Dodání Produktu je možné na území Polské republiky a území Evropské unie.

5.2. Dodání Produktu Zákazníkovi je zpoplatněné, pokud kupní smlouva nestanoví jinak. Náklady na dodání produktu (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovní služby) jsou zákazníkovi uvedeny na webových stránkách internetového obchodu v záložce „Náklady na doručení“ a při zadávání objednávky, včetně případů, kdy zákazník vyjádří svou vůli být vázán prodejem. Dohoda.

5.3. Doba dodání Produktu Zákazníkovi je od 24 hodin do 14 Pracovních dnů, pokud není v popisu Produktu nebo při zadávání Objednávky uvedeno kratší období. V případě Produktů s různými dodacími lhůtami je termínem dodání nejdelší daný termín, který však nesmí přesáhnout 14 Pracovních dnů. Počátek lhůty dodání Produktu Zákazníkovi se počítá následovně: ode dne zaúčtování platby za objednávku + čas odeslání z Polska Zákazníkovi.

5.5.1. Toto funguje, pokud Zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem.

6. REKLAMACE PRODUKTU (BEZ OHLEDU NA KDEJNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ OD 25. 12. 2017)

6.1. Základ a rozsah odpovědnosti Prodávajícího vůči Zákazníkovi, má-li prodaný Produkt fyzickou nebo právní vadu (záruka), vymezují obecně závazné právní předpisy, zejména občanský zákoník. 6.2. Prodávající je povinen dodat Zákazníkovi Produkt bez vad. Podrobné informace o odpovědnosti Prodávajícího za vadu Produktu a právech Zákazníka jsou uvedeny na stránkách Internetového obchodu v záložce „Reklamace zboží“.

6.3. Zákazník může podat stížnost např.

6.3.1. písemně na korespondenční adresu.

6.3.2. v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: dachyzapolski@poczta.fm;

6.4. Zákazníkovi se doporučuje, aby v popisu reklamace uvedl: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum vady; (2) požadovat způsob, jak uvést produkt do souladu s kupní smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy; a (3) kontaktní údaje stěžovatele – usnadní a urychlí projednání reklamace Prodávajícím. Požadavky uvedené v předchozí větě jsou pouze doporučením a nemají vliv na účinnost reklamací podaných bez doporučeného popisu reklamace. 6.5. Prodávající odpoví na reklamaci Zákazníka neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání. Neodpoví-li prodávajícímu ve výše uvedené lhůtě, považuje prodávající reklamaci za oprávněnou.

6.6. Bude-li nutné, aby Prodávající reagoval na reklamaci Zákazníka nebo uplatnil práva Zákazníka ze záruky, bude nutné doručit Produkt Prodávajícímu, Zákazník bude Prodávajícím vyzván k dodání Produktu na provozovnu Prodávajícího. náklady na adresu. Pokud by však z důvodu druhu vady, typu Produktu nebo způsobu jeho instalace bylo dodání Produktu Zákazníkem nemožné nebo nadměrně obtížné, bude Zákazník požádán, aby Produkt dal Prodávajícímu k dispozici na adrese místo, kde se produkt nachází, po předchozí domluvě termínu.

6.7. Požadavek na dodání Produktu uvedený v bodě 6.6 Řádu není dotčena lhůta Prodávajícího k odpovědi na stížnost Zákazníka, uvedená v písm.

6.5 Řádu a neporušuje právo Zákazníka požádat Prodávajícího o demontáž vadného Produktu a opětovnou instalaci Produktu po jeho výměně za bezvadný nebo odstranění vady, jak je uvedeno v čl. 561[1] občanského zákoníku.

7. MIMO SOUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A VYHLEDÁVÁNÍ REKLAMACE A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM

7.1. Podrobné informace o možnosti Zákazníka, který je spotřebitelem, využít mimosoudní způsoby reklamace a nápravy a pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici na úřadech a na webových stránkách okresních (obecních) ombudsmanů spotřebitelů, společenských organizací. mezi jehož zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele, Inspektoráty obchodní inspekce a na internetových adresách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php and http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.2. Zákazník, který je spotřebitelem, má následující vzorové možnosti využití mimosoudních způsobů vyřizování reklamací a vymáhání reklamací:

7.2.1. Zákazník je oprávněn obrátit se na stálý smírčí spotřebitelský soud uvedený v čl. § 37 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Sbírka zákonů 2001 č. 4 bod 25, ve znění pozdějších předpisů) s žádostí o řešení sporu z uzavřené Kupní smlouvy. Pravidla organizace a činnosti stálých spotřebitelských rozhodčích soudů jsou stanovena nařízením ministra spravedlnosti ze dne 25. září 2001 o stanovení pravidel organizace a činnosti stálých spotřebitelských rozhodčích soudů. (Sbírka zákonů 2001, č. 113, položka 1214).

7.2.2. Zákazník je oprávněn se obrátit na zemského inspektora obchodní inspekce v souladu s čl. 36 zákona ze dne 15. 12. 2000 o obchodní inspekci (Sbírka zákonů 2001 č. 4 bod 25, ve znění pozdějších předpisů), se žádostí o zahájení mediačního řízení o smírném řešení sporu mezi zákazníkem a prodávajícím. Informace o pravidlech a způsobu mediačního řízení vedeného vojvodským inspektorem obchodní inspekce jsou k dispozici na úřadech a na webových stránkách jednotlivých vojvodských inspektorátů obchodní inspekce.

7.2.3. Zákazník může získat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi Zákazníkem a Prodávajícím, a to i s využitím bezplatné pomoci okresního (obecního) ombudsmana spotřebitelů nebo sociální organizace, mezi jejíž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele (např. Poradenství poskytuje Federace spotřebitelů na bezplatné lince spotřebitelské pomoci 800 007 707 a Sdružení polských spotřebitelů na email poradenství@dlakonsumentow.pl.

8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (POKUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ OD 25. PROSINCE 2014)

8.1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může od ní odstoupit do 14 kalendářních dnů bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů, kromě nákladů uvedených v písm. 8.8 Pravidel. Pro dodržení lhůty stačí zaslat vyjádření před jejím uplynutím. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze podat např.

8.1.1. písemně na korespondenční adresu.

8.1.2. v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: dachyzapolski@poczta.fm;

8.2. Vzorový vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze č. 2 zákona o právech spotřebitelů a je navíc dostupný na stránkách Internetového obchodu v záložce „Výměna/Vrácení zboží“. Spotřebitel může použít šablonu formuláře, ale není to povinné. 8.3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:

8.3.1. u smlouvy, na jejímž základě Prodávající vydá Produkt, je povinen převést své vlastnické právo (např. Kupní smlouva) – převzetím Produktu spotřebitelem nebo jím určenou třetí stranou s výjimkou dopravce, a v případě smlouvu, která: (1) zahrnuje mnoho Produktů, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech – od převzetí posledního Produktu, šarže nebo části, nebo (2) spočívá v pravidelném doručování Produktů po stanovenou dobu – od převzetí držby prvního z Produktů; 8.3.2. u ostatních smluv - ode dne uzavření smlouvy.

8.4. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neplatnou.

8.5. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny platby, které uhradil, včetně nákladů na dodání Produktu (pokud Spotřebitel uplatňující právo na odstoupení od smlouvy si zvolil jiný způsob dodání zboží, než je nejlevnější běžný způsob dodání nabízený Prodávajícím, Prodávající není povinen uhradit Spotřebiteli dodatečné náklady, které mu tím vznikly.) nevznikají žádné náklady mu. Pokud Prodávající nenabídl, že si Produkt od spotřebitele vyzvedne sám, může zadržet vrácení plateb přijatých od spotřebitele, dokud produkt neobdrží zpět nebo dokud spotřebitel neprokáže jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve. 8.6. Spotřebitel je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, vrátit Produkt Prodávajícímu nebo jej předat osobě pověřené Prodávajícím k jeho vyzvednutí, ledaže Prodávající navrhl že si Produkt vyzvedne sám. Pro dodržení termínu stačí zaslat Produkt zpět před uplynutím jeho platnosti. Spotřebitel může vrátit Produkt na adresu uvedenou v záložce „Výměna/Vrácení zboží“ a e-mailem dachyzapolski@poczta.fm.

8.7. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Produktu v důsledku jeho používání způsobem, který přesahuje rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a fungování Produktu. Zboží nebude přijato, pokud je propocené, nemá visačky, voní parfémem. Pokud popis neobsahuje vrácení a výměnu, zboží nebude přijato.

8.8. Případné náklady spojené s odstoupením spotřebitele od smlouvy, které je spotřebitel povinen nést:

8.8.1. Pokud spotřebitel zvolil jiný způsob dodání Produktu, než je nejlevnější obvyklý způsob dodání dostupný v Internetovém obchodě, není Prodávající povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, které mu tím vznikly.

8.8.2. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení Produktu.

8.8.3. V případě Produktu, který je službou, jejíž plnění – na výslovnou žádost spotřebitele – začalo před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel, který uplatní právo na odstoupení od smlouvy po podání takové žádosti je povinen uhradit poskytnuté služby do doby odstoupení od smlouvy. Výše úhrady se vypočítá úměrně k rozsahu poskytované služby s přihlédnutím k ceně nebo odměně sjednané ve smlouvě. Pokud je cena nebo odměna nepřiměřená, základem pro výpočet této částky je tržní hodnota poskytnutého plnění.

8.9. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku v souvislosti se smlouvami: 8.9.1. (1) za poskytnutí služby, pokud prodávající službu plně provedl s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením poskytování služby informován, že po provedení služby prodávajícím ztratí právo odstoupit od smlouvy; (2) u nichž cena nebo odměna závisí na výchylkách finančního trhu, které nemá prodávající pod kontrolou a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; (3) ve kterém je předmětem služby Neprefabrikovaný Produkt vyrobený podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb; (4) ve kterém je předmětem služby Produkt, který podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou životnost; (5) ve kterém je předmětem služby Produkt dodaný v uzavřeném obalu, který po otevření obalu nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po doručení otevřen; (6) ve které jsou předmětem služby Produkty, které jsou svou povahou po dodání neoddělitelně spojeny s jinými předměty; (7) ve které jsou předmětem služby alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření kupní smlouvy a jejichž dodání se může uskutečnit až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výchylkách trhu, na kterých Prodávající nemá žádnou kontrolu; (8) ve kterém spotřebitel výslovně požadoval, aby se k němu prodávající dostavil za účelem naléhavé opravy nebo údržby; v případě, že prodávající poskytuje další doplňkové služby, než které požaduje spotřebitel, nebo poskytuje produkty jiné než náhradní díly nezbytné k provedení opravy nebo údržby, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy týkající se doplňkových služeb nebo produktů; (9) ve kterém jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v uzavřeném obalu, pokud byl balíček otevřen po dodání; (10) na doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném; (11) uzavřená veřejnou dražbou; (12) na poskytování ubytovacích služeb pro jiné než bytové účely, přepravu zboží, pronájem automobilů, stravování, služby související s trávením volného času, zábavu, sportovní nebo kulturní akce, je-li ve smlouvě stanoven den nebo období poskytování služby; (13) na dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud poskytování služby začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co jej Prodávající o ztrátě informoval. o právu na odstoupení od smlouvy. Neakceptujeme vrácení na výměnu.

9. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ

9.1. Tento oddíl Předpisů a ustanovení v něm obsažená se vztahují pouze na zákazníky a příjemce služeb, kteří nejsou spotřebiteli.

9.2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem, který není spotřebitelem, do 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení od kupní smlouvy v tomto případě může proběhnout bez udání důvodu a nezakládá žádné nároky ze strany zákazníka, který není spotřebitelem, vůči prodávajícímu.

9.3. V případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, má Prodávající právo omezit dostupné způsoby platby, včetně vyžadování úplné nebo částečné platby předem, bez ohledu na způsob platby zvolený Zákazníkem a skutečnost, že došlo k uzavření Kupní smlouvy.

9.4. Jakmile Prodávající uvolní Produkt přepravci, přecházejí výhody a břemena související s Produktem a riziko náhodné ztráty nebo poškození Produktu na Zákazníka, který není spotřebitelem. Prodávající v takovém případě neručí za ztrátu, nedostatek nebo poškození Produktu vzniklé jeho převzetím k přepravě až do jeho předání Zákazníkovi a za zpoždění při přepravě zásilky.

9.5. Je-li Produkt Zákazníkovi zasílán prostřednictvím přepravce, je Zákazník, který není spotřebitelem, povinen prohlédnout zásilku včas a způsobem přijatým pro takové zásilky. Pokud zjistí, že došlo ke ztrátě nebo poškození Produktu během přepravy, je povinen učinit veškerá opatření nezbytná ke zjištění odpovědnosti přepravce.

9.6. Podle Čl. 558 § 1 občanského zákoníku je vyloučena odpovědnost Prodávajícího ze záruky za Produkt vůči Zákazníkovi, který není spotřebitelem. 9.7. V případě Příjemců služeb, kteří nejsou spotřebiteli, může Poskytovatel služeb vypovědět smlouvu o poskytování Elektronických služeb s okamžitou účinností a bez udání důvodů zasláním příslušného prohlášení Příjemci služby. 9.8. Odpovědnost Poskytovatele služby/Prodávajícího vůči Příjemci služby/Zákazníkovi, který není spotřebitelem, je bez ohledu na její právní základ omezena – jak v rámci jedné reklamace, tak i za všechny pohledávky celkem – do výše zaplacená cena a náklady na dodání podle kupní smlouvy, maximálně však jeden tisíc zlotých. Poskytovatel služby/Prodávající odpovídá Příjemci služby/Zákazníkovi, který není spotřebitelem, pouze za typické škody předvídatelné v době uzavření smlouvy a nenese odpovědnost za ušlý zisk Příjemce služby/Zákazníka, který není spotřebitelem. 9.9. Případné spory vzniklé mezi Prodávajícím / Poskytovatelem služeb a Zákazníkem / Příjemcem služby, který není spotřebitelem, budou řešeny u soudu příslušného podle sídla Prodávajícího / Poskytovatele služeb.

10. OSOBNÍ ÚDAJE V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

10.1. Správcem osobních údajů Příjemců služeb/Zákazníků shromážděných prostřednictvím Internetového obchodu je Prodávající.

10.2. Osobní údaje Příjemců služeb/Zákazníků shromážděné správcem prostřednictvím Internetového obchodu jsou shromažďovány – v souladu s vůlí Příjemce služby/Klienta – za účelem realizace Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronických služeb, jakož i

10.3. Možní příjemci osobních údajů zákazníků internetového obchodu:

10.3.1. V případě Zákazníka, který využívá Internetový obchod se způsobem doručení poštou nebo kurýrem, poskytuje Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému přepravci nebo zprostředkovateli provádějícímu přepravu na žádost Správce.

10.3.2. V případě Zákazníka, který využívá Internetový obchod způsobem elektronických plateb nebo platební kartou, poskytuje Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu obsluhujícímu výše uvedené platby v Internetovém obchodě.

10.4. Příjemce služby/zákazník má právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu. Žádost v tomto ohledu lze podat např.

10.4.1. písemně na korespondenční adresu.

10.4.2. v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: bok@dachówkizapolski.com.

10.5. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak neposkytnutí osobních údajů uvedených v Pravidlech nezbytných k uzavření Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronických služeb má za následek nemožnost uzavření této smlouvy. Údaje nezbytné k uzavření Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronických služeb jsou rovněž uvedeny vždy na webových stránkách Internetového obchodu před uzavřením dané smlouvy.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu se uzavírají v polštině.

11.2. Změna pravidel:

11.2.1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo změnit Pravidla z důležitých důvodů, tj.: změny zákona; změny v platebních a dodacích metodách - v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivní implementaci ustanovení těchto Pravidel.

11.2.2. V případě uzavírání kontinuálních smluv na základě těchto Pravidel (např. poskytování Elektronických služeb - Konto) jsou novelizovaná pravidla Příjemce služeb závazná, pokud jsou splněny požadavky uvedené v čl. 384 a 384 [1] občanského zákoníku, tj. Zákazník byl na změny řádně upozorněn a smlouvu do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení nevypověděl. V případě, že změna Pravidel povede k zavedení jakýchkoli nových poplatků nebo zvýšení stávajících, má Příjemce služby, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit.

11.2.3. V případě uzavření smluv jiné povahy než kontinuálních smluv (např. Kupní smlouva) na základě těchto Pravidel, nebudou změny Pravidel žádným způsobem dotčena práva nabytá Příjemci služeb/Zákazníky, kteří jsou spotřebiteli před datum nabytí účinnosti změn Řádu, zejména změny Řádu, nebudou mít vliv na již zadané nebo podané Objednávky a uzavřené, realizované nebo provedené Kupní smlouvy.

11.3. V záležitostech, na které se nevztahují tyto předpisy, se použijí obecně platná ustanovení polského práva, zejména: občanský zákoník; zákon o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002 (Sbírka zákonů 2002 č. 144, pol. 1204, ve znění pozdějších předpisů); pro kupní smlouvy uzavřené od 25. prosince 2014 se zákazníky, kteří jsou spotřebiteli - ustanovení zákona o právech spotřebitele ze dne 30. května 2014 (Sbírka zákonů z roku 2014, pol. 827, v platném znění); a dalších příslušných ustanovení obecně platných právních předpisů.

bottom of page